Statut KOK

UCHWAŁA NR XXXIV/344/2013

RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity. Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 roku, poz. 406),

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej oraz Dyrektorowi Kazimierskiego Ośrodka 

Kultury w Kazimierzy Wielkiej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI /207/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie nadania

Statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni

od  dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/344/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Statut Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej zwany w dalszej treści statutu „KOK” jest samodzielną samorządową

instytucją kultury prawnie wyodrębnioną.

2. Siedzibą KOK jest miasto Kazimierza Wielka, ul. 1-go Maja 16.

3. KOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

- nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,

- adres KOK,

- cyfrowy numer identyfikacji podatkowej NIP,

- numer telefonu.

4. Organem, który utworzył KOK jest Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej zwana w dalszej treści Statutu Radą.

5. KOK prowadzi działalność na terenie gminy Kazimierza Wielka, a w oparciu o stosowne umowy lub porozumienia może prowadzić

taką działalność na terenie innych gmin województwa świętokrzyskiego, a także całej Polski.

6. KOK może prowadzić działalność także poza granicami Polski.

§ 2. KOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro Rady.

§ 3. KOK działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (ost.zm.tekst jednolity Dz. U.

z 2012 roku, poz. 406 z późn zm.),

2) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zasad wynagradzania

pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1105 późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

5) niniejszego statutu,

6) regulaminu organizacyjnego,

7) Kodeksu pracy i innych przepisów prawa.

Rozdział 2.

Cele i zakres działania KOK

§ 4. Celem KOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców,

upowszechnianie oraz promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 5. 1. Do zakresu działania KOK należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Dziennik Urzędowy Województwa Swiętokrzyskiego – 2 – Poz. 2656

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych,

3) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

4) działalność instruktażowo – metodyczna,

5) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

6) prowadzenie kursów,

7) koordynacja działalności na terenie Miasta i Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

8) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych

mieszkańców,

9) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,

10) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi,

11) gromadzenie , opracowanie i upowszechnianie zbiorów kultury materialnej, dzieł sztuki oraz dokumentów dotyczących historii

     i teraźniejszości Kazimierzy Wielkiej i okolic, w celu tworzenia stałej ekspozycji regionalnej,

12) współpraca z:

a) dyrektorami szkół działającymi na terenie gminy,

b) zespołami artystycznymi istniejącymi na terenie działania Kazimierskiego Ośrodka Kultury,

c) dyrekcją i instruktorami Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,

d) stowarzyszeniami, klubami sportowymi.

2. Wykaz sołectw, w których zorganizowane są świetlice wiejskie wchodzące w skład KOK:

Boronice, Broniszów, Gabułtów, Głuchów, Chruszczyna Mała, Hołdowiec, Kazimierza Mała, Skorczów, Stradlice, Wielgus, Wojciechów.

§ 6. 1. KOK może prowadzić działalność inną niż kulturalna. Zakres prowadzenia działalności innej niż kulturalna określa § 12 statutu.

2. Zyski z prowadzenia działalności innej niż kulturalna będą w całości stanowiły dochód KOK z przeznaczeniem na realizację działalności

statutowej.

Rozdział 3.

Organy zarządzające i doradcze

§ 7. 1. Kazimierskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi

pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Za gospodarkę finansową KOK odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

3. Dyrektora KOK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

4. Powołanie Dyrektora następuje na okres 3 – 7 lat.

5. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz.

6. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

7. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników KOK.

8. Dyrektor KOK wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w KOK pracowników.

9. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników KOK.

10. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) zatrudnienie i zwalnianie głównego księgowego oraz pozostałych pracowników KOK,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 2656

2) określenie organizacji wewnętrznej KOK przez nadanie regulaminu organizacyjnego,

3) zatwierdzenie planu działalności KOK,

4) nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,

5) dokonywanie ocen działalności KOK.

11. Oświadczenie woli w imieniu KOK w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Dyrektor albo działający na podstawie jego

upoważnienia pracownik samodzielnie albo wraz z innymi upoważnionymi przez Dyrektora pracownikami KOK.

§ 8. Organizację wewnętrzną KOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w formie zarządzenia po zasięgnięciu opinii

Organizatora oraz działających w KOK organizacji związkowych.

§ 9. 1. Dyrektor KOK ustala wynagrodzenie pracowników na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Kazimierskiego

Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego

zwierzchnikiem służbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. 1. Organem Doradczym jest Rada Programowa skłądającą się z 3 członków wyznaczonych po jednym przez Dyrektora,

Burmistrza oraz Radę Miejską.

- Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługują diety, ani zwrot kosztów.

- Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor KOK.

- Rada Programowa wybiera ze swego grona przewodniczącego.

- Kadencja Rady programowej trwa 2 lata.

2. Do zadań Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach:

1) działalności programowej KOK,

2) kierunkach rozwoju KOK,

3) rocznego planu działalności KOK,

4) organizacyjnych o podstawowym znaczeniu dla KOK.

3. Sposób pracy i realizacji zadań określa regulamin Rady.

4. Rada odbywa posiedzenie raz na pół roku, a w miarę potrzeb częściej.

5. Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący.

6. Dyrektor KOK uczestniczy w posiedzeniu Rady bez prawa głosowania.

7. Obsługę organizacyjno - biurową zapewnia Dyrektor KOK.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa KOK

§ 11. 1. KOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego oraz na zasadach określonych przez:

1) ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 (ost. zm. tekst jednolity

Dz.U. z 2012 r. poz. 406)

2) przepisy wykonawcze do ustawy wymienionej w pkt 1,

3) inne przepisy prawa.

2. Sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za zakończony rok sprawozdawczy,

zatwierdza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Utrzymanie i eksploatacja obiektów świetlic wiejskich jest finansowana z budżetu KOK poprzez:

1) opłatę za energię elektryczną,

2) opłatę za pobór wody, ścieki,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 2656

3) opłatę za przeglądy techniczne (konserwacja gaśnic, okresowa kontrola przewodów kominowych).

4) czynsz za najem lokali pod świetlice wiejskie.

4. KOK może prowadzić odpłatny wynajem świetlic w celach prywatnych komercyjnych i innych w tym

wesela, chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, zebrania wyborcze.

5. Przychód o którym mowa w ust. 4 służy do realizacji celów statutowych KOK.

6. Remonty bieżące i konserwacje w Kazimierskim Ośrodku Kultury - KOK realizuje ze środków ujętych

w swoim budżecie corocznie zatwierdzanym uchwałą Rady.

7. KOK może realizować inwestycje i inne zadania poprzez dotację celową przekazaną na ich realizację

przez Radę za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.

8. KOK może realizować zadania korzystając ze środków unijnych.

§ 12. Źródła finansowania:

1) z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie

realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, którą ustala na każdy rok budżetowy Rada,

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) z wpływów uzyskanych ze sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego,

4) z darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) z działalności innej niż kulturalna , a mianowicie:

a) rozrywkowej,

b) gastronomicznej,

c) handlowej i usługowej,

d) sprzedaży wody z własnego ujęcia,

e) najmu i dzierżawy składników majątkowych.

6) z innych źródeł w tym z Unii Europejskiej.

§ 13. 1. KOK może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby

fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych.

2. KOK może tworzyć inne fundusze.

3. Zasady gospodarowania funduszami, o których mowa w pkt. 1 i 2 określają regulaminy nadane przez Dyrektora KOK

w formie zarządzeń.

4. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego z działalności KOK strata będzie zmniejszała fundusz instytucji a zysk będzie

go zwiększał.

§ 14. KOK prowadzi rachunkowość na zasadach określonych:

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; z późn. zm.) wraz przepisami

wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 15. 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

2. Rada Miejska dokonuje kontroli i oceny działalności KOK za pośrednictwem komisji.

3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:

1) realizację zadań statutowych,

2) prawidłowość gospodarowania mieniem,

3) gospodarkę finansową.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 2656

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 16. 1. KOK używa pieczęci nagłówkowej o następującym brzmieniu:

Kazimierski Ośrodek Kultury

w Kazimierzy Wielkiej

28-500 Kazimierza Wielka, ul. 1-go Maja 16

NIP 662-11-58-083

tel. 41 3501-099

2. KOK posiada własne konto bankowe.

3. KOK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i

celowości ich wykorzystania. Czynności prawne w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.

§ 17. 1. Dyrektor KOK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego statutu.

2. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.